Privacy Policy

PRIVACY POLICY

De lingeriestylistes van Rebelle lingerie hopen u blij te maken met goedpassende lingerie en badmode. Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij informatie van u nodig. Uw privacy staat daarin centraal. Rebelle lingerie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rebelle lingerie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- U kunnen vertellen hoe lang wij uw gegevens bewaren en u ten alle tijde kunt aangeven de gegevens te laten verwijderen wanneer u dat wilt. 
- U altijd uw eigen informatie kunnen verstrekken.
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rebelle lingerie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
ONLINE AANKOOP

Wanneer u online een aankoop bij ons doet, worden uw betalingsgegevens geregistreerd om de betaling in orde te maken. U kunt ervoor kiezen om als gast een aankoop te doen of zichzelf te registereren, wanneer u daarvoor kiest dan verwerken wij uw gegevens al een klant van Rebelle lingerie. 

Uw adresgegevens worden door gegeven aan MyParcel om uw pakket bij u te laten bezorgen. Zij gebruiken alleen uw adres met het doel het pakket te bezorgen en gebruiken het niet voor andere doeleinden. Uw mailadres en telefoonnummer gebruiken we bij eventuele vragen of om u op de hoogte te houden van uw levering.

De betalingen lopen via Ideal en Paypal, zij zorgen ervoor dat de betaling geschied.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rebelle lingerie de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht;

- Uw persoonsgegevens worden door Rebelle lingerie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

PLAATSEN VAN EEN BESTELLING IN DE WINKEL

Wanneer u een bestelling in onze winkel plaatst vragen wij uw telefoonnummer en eventueel uw adres. Wij kunnen u zo op de hoogte van het verloop van de bestelling en u bericht doen wanneer de bestelling binnen is gekomen.

ARTIKEL LATEN VERMAKEN

Voor het vermaken van een artikel vragen wij uw telefoonnummer. Wij kunnen op de hoogte houden van de vermaking en indien er vragen zijn kunnen we bellen om te overleggen.

SOCIAL MEDIA

Wij maken gebruik van social media (Facebook, Instagram) om u op de hoogte te houden van de nieuwste collecties, verhalen vanuit de winkel, andere bijzonderheden. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit ons verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Wanneer u ons een bericht stuurt via de social media platform bewaren wij uw accountnaam en bericht en kunnen wij reageren. 

Wanneer wij advertenties plaatsen op social media wordt de doelgroep bepaald door voorkeuren door deelnemers van dat desbetreffende social media platform. Hier hebben wij Avalon lingerie / Le Papillon mammacare geen invloed in.  


VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Rebelle lingerie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens {Organisatie} van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEVENS

Rebelle Lingerie
Dijkstraat 25
9901AM Appingedam
0596-622981
info@lingeriezaakrebelle.nl